Zespół Szkół Leśnych w Lesku – Zapraszamy
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko

Tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej dla ZSL Lesko

Mistrz Mowy Polskiej

21 września w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się jubileuszowa, piętnasta Gala Finałowa Programu Mistrz Mowy Polskiej. Akademia Mistrzów Mowy Polskiej, skupiająca laureatów Programu z lat poprzednich, wybrała placówkę – spośród pięciu nominowanych – która uzyskała tytuł Kuźni Mistrzów Mowy PolskiejWyróżnienie to trafiło w ręce Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Tytuł  Mistrza Mowy Polskiej, decyzją Jury Programu, otrzymały trzy osoby: Janusz Kukuła, Grzegorz Miecugow, Magdalena Zawadzka. W głosowaniu publiczności, tytuł Vox Populi zdobyli: Piotr Hankus (w kategorii Mistrz Mowy Polskiej) i Szkoła Podstawowa nr 29 im, Jana Kochanowskiego w Łodzi (Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej).

Nowa kategoria w plebiscycie – Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej- została powołana do życia w 2011 roku. Tytuł ten  nadawany jest inicjatywom, placówkom lub instytucjom życia publicznego, które pielęgnują, kultywują i promują najlepsze wzorce polszczyzny. Podczas Gali Finałowej nagrodę odbierała P. Dyrektor Jadwiga Szylak. Towarzyszyli jej  krasomówcy Kaja Hrabal i Grzegorz Płaza oraz oraz nauczycielka j. polskiego Beata Brajewska. Kaja i Grzegorz w swojej prezentacji pochylili się nad znaczeniem i możliwościami słowa kiedyś i dziś. Ich wypowiedź wywołała żywą reakcję wśród zebranych, uwieńczoną wieloma gratulacjami.

P. Dyrektor natomiast w krótkim przemówieniu podkreśliła wartość trudu wkładanego w pracę z młodzieżą, Swoje wystąpienie zakończyła słowami  C.K. Norwida: „Piękno na to jest, by zachwycało – do pracy/Praca, by się zmartwychwstało.” O leśną oprawę wypowiedzi laureatów z Leska zadbali  Sygnaliści Myśliwscy z ZSL. Reprezentacja TL wzbudziła zainteresowanie nie tylko wystąpieniami, ale też  mundurem – strojem obowiązującym na co dzień zarówno uczniów jak i nauczycieli, podkreślającym charakter kształcenia i przynależność do wieloletnich leśnych tradycji.

Zaangażowanie nauczycieli pracujących w technikum owocowało i owocuje wciąż. Szkoła od lat bowiem rozwija talenty literackie i krasomówcze czego odzwierciedleniem są czołowe miejsca  w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich zajmowane rokrocznie przez uczniów. Technikum może też poszczycić się absolwentami noszącymi zaszczytny tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Są to Adrian Wiśniowski  i Edward Marszałek. A codzienność? To współpraca z młodymi wrażliwymi ludźmi, próba dotykania słowem sedna rzeczy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za znaczenie słów i wypowiedzi. Tytuł obliguje wszystkich pedagogów do tego, by kontynuować swoje dzieło, godnie kształtując najlepsze wzorce kulturowe i językowe, by „kuć słowo, póki gorące” – jak na Kuźnię przystało.

Dyrekcja , Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowska pragną serdecznie podziękować Kapitule Konkursu za docenienie zasług szkoły w dziedzinie dbałości o piękną polszczyznę oraz wszystkim Przyjaciołom Szkoły, którzy oddawali cenne głosy w konkursie i wspierali ją w drodze po laury.

Darz bór!

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej