Informacje ogólne « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Informacje ogólne

Zespół szkół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki. Zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju, z równoczesnym poszanowaniem ich godności osobistej oraz wyznania. W realizacji tych zadań szkoła opiera się na przepisach zawartych w ustawach oświatowych, Statucie, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności :

1) kształtuje postawy patriotyczne i pozytywne wzorce zachowania oraz szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
2) przestrzega zasad szacunku dla osoby ucznia, niezależnie od osiąganych przez niego wyników w nauce,
3) stwarza warunki sprzyjające realizacji celów życiowych uczniów, organizuje system doradztwa umożliwiający uczniom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia na studiach wyższych,
4) propaguje u uczniów postawy przedsiębiorczości konieczne do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
5) kształtuje umiejętność funkcjonowania w grupie społecznej, rodzinie, społeczności obywatelskiej,
6) rozwija aktywność prowadzącą do rozwoju zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach nauki, kultury, sztuki, sportu, turystyki poprzez organizowanie dodatkowych zajęć oraz umożliwienie uczestnictwa w konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach,
7) dostosowuje metody pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz wymagania do możliwości psychofizycznych uczniów,
8) umożliwia zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskania świadectwa maturalnego oraz zawodowego,
9) organizuje i przeprowadza egzamin maturalny i zawodowy,
10) stwarza warunki partnerskiej współpracy z rodzicami, wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
11) rozwija samorządność uczniowską,
12) daje możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego i zawodowego,
13) upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i uczy właściwych postaw wobec zagrożeń oraz w nadzwyczajnych sytuacjach,
14) nawiązuje współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, wspierającymi rozwój szkoły,
15) przeciwdziała patologicznym zachowaniom młodzieży oraz pogłębia świadomość młodzieży w zakresie wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia we współczesnym świecie,
16) zapewnia szczególną opiekę uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zależności od możliwości szkoły,
17) stwarza przyjazną atmosferę sprzyjającą właściwemu rozwojowi osobowości ucznia,
18) zapewnia opiekę pedagoga szkolnego,
19) umożliwia nauczanie wyznawanej religii,
20) realizuje program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress