Ochrona przyrody w Lasach Państwowych « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Ochrona przyrody w Lasach Państwowych

FUNKCJE  LASU

 1. Produkcyjne (gospodarcze) – baza surowca drzewnego (i innych płodów)
 2. Pozaprodukcyjne – np. glebochronne, wodochronne, krajobrazowe
 3. Społeczne – np. rekreacyjne, turystyczne, kulturowe, lecznicze, naukowo-dydaktyczne

DZIAŁANIA   LP  NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA

 1. W lasach zarządzanych przez LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich.
 2. Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia, głuszca, sokoła wędrownego, a także rysia i popielicy.
 3. Powołanie Leśnych Kompleksów Promocyjnych.
 4. Edukacja leśna społeczeństwa – oferta edukacyjna LP skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.
 5. Obiekty wykorzystywane w Lasach Państwowych do edukacji leśnej to:
 • ośrodki edukacji leśnej,
 • ścieżki edukacyjne (dydaktyczne),
 • izby edukacji leśnej,
 • wiaty edukacyjne (tzw. zielone klasy),
 • parki i ogrody dendrologiczne,
 • punkty edukacyjneZadania edukacyjne wypełnia również Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP). Wydawnictwa CILP-u (m.in. czasopisma Głos Lasu i Echa Leśne) skierowane są do osób zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody.7.       Działalność edukacyjna prowadzona z wykorzystaniem Internetu. Lasy Państwowe szeroko informują o swojej działalności i promują wiedzę ekologiczną na stronie www.lasy.gov.pl.

PROGRAM  OCHRONY  PRZYRODY SPORZĄDZANY  DLA  NADLEŚNICTWA

PROGRAM  OCHRONY  PRZYRODY jest częścią planu urządzenia lasu zawierającą kompleksowy opis stanu przyrody w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa oraz zadania z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji na gruntach w zarządzie nadleśnictwa.

Program Ochrony Przyrody sporządza się dla nadleśnictwa w ramach kolejnych rewizji urządzania lasu. Program opracowywany jest na czas obowiązywania planu urządzenia lasu (na ogół na 10 lat). Program dotyczy lasów zagospodarowanych, to jest ochronnych i wielofunkcyjnych (gospodarczych).

CELE PROGRAMU:

 • zobrazowanie bogactwa przyrodniczego lasów,
 • określenie uwarunkowań ochrony przyrody pozwalających na  wzbogacania zasobów ekosystemów leśnych oraz zachowanie różnorodności biologicznej,
 • zinwentaryzowanie i zobrazowanie walorów przyrodniczych oraz zagrożeń przyrody nadleśnictwa (głównie ekosystemów leśnych) na tle regionu i kraju,
 • ustalenie hierarchii grup funkcji poszczególnych kompleksów leśnych,
 • wskazanie kolejnych obiektów do objęcia szczególnymi formami ochrony, wstępne określenie przedmiotów oraz celów i metod ich ochrony preferowanie technologii prac leśnych przyjaznych dla środowiska przyrodniczego,
 • uświadomienie wszystkim grupom społecznym obecnych i potencjalnych zagrożeń lasów oraz środowiska przyrodniczego,
 • umożliwienie w przyszłości wykonywania szeregu analiz porównawczych dotyczących zmian stanu lasów i środowiska przyrodniczego,
 • ochrona zabytków kultury materialnej w lasach.

OKRESOWA WERYFIKACJA PROGRAMU OCHRONY PRZYRODY

W trakcie  okresowej weryfikacji i aktualizacji  programu ochrony przyrody dla nadleśnictwa, należy:

1)  uzupełnić program o wyznaczone obszary Natura 2000,

2)  ustalić przedmioty ochrony, dla których wyznaczono dany obszar
Natura 2000,

3)  uzupełnić program o projektowane obiekty przewidziane do objęcia jedną z ustawowych form ochrony przyrody,

4)  uzupełnić program o obiekty zasługujące na szczególną ochronę,
a nieobjęte dotychczas ustawowymi formami ochrony przyrody,  z określeniem ich lokalizacji, powierzchni, walorów przyrodniczych i pożądanej formy ochrony,

5)  uzupełnić program o nowo rozpoznane obiekty o walorach historycznych, kulturowych, edukacyjnych, krajobrazowych, turystycznych
i wypoczynkowych,

6)  uzupełnić program o nowo rozpoznane obiekty stanowiące źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.

<<< O Technikum Leśnym w Lesku

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress