Walne Zebranie Stowarzyszenia « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Protokół

z Walnego Zebrania Stowarzyszenia

Absolwentów i Przyjaciół

Zespołu Szkół Leśnych

w Lesku

W zebraniu, które odbyło się w dniu 28.01.2010 roku o godz. 15:00
w Zespole Szkół Leśnych w Lesku, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu wzięło udział 20 osób.

Obrady otworzył(a) Pan Bogusław Sitko – przedstawiając obecnym osobom cel niniejszego zebrania i porządek obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Wybór przewodniczącego Prezydium .

 2. Zapoznanie członków z regulaminem walnego zgromadzenia.

 3. Wybór członków Prezydium.

 4. Wybór Komisji Wyborczej.

 5. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia,

 6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

 7. Ustalenie składek członkowskich,

 8. Podjęcie uchwał,

 9. Wolne wnioski,

 10. Zakończenie obrad.

Zaproponowany porządek obrad został jednomyślnie przyjęty przez obecnych
i przystąpiono do obrad nad punktem pierwszym porządku obrad.

Na przewodniczącego zebrania został zgłoszony jeden kandydat:

 1. Marian Brzezowski

Zaproponowana kandydatura została przyjęta 19 głosami przy jednym wstrzymującym się.

W tym miejscu Pan(i) Marian Brzezowski objął przewodniczenie obrad i wyznaczył Pana Roberta Pałkę, aby przedstawił zebranym Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Po przedstawieniu regulaminu przewodniczący zaproponował na kandydatów na członków Prezydium i Komisji Wyborczej:

Do Prezydium zostały zaproponowane następujące kandydatury:

 1. Henryk Świetlicki,

 2. Andrzej Kucharski,

 3. Jarosław Krysa.

Po wyrażeniu zgody przez kandydatów przystąpiono do głosowania nad każdą kandydaturą z osobna.

Imię i Nazwisko kandydata

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Suma zdobytych głosów

Henryk Świetlicki

19

0

1

19

Andrzej Kucharski

19

0

1

19

Jarosław Krysa

19

0

1

19

Wszyscy zaproponowani kandydaci zostali wybrani 19 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się.

Do Komisji Wyborczej zaproponowano następujących kandydatów:

 1. Janusz Leszczyński,

 2. Robert Pałka

Po wyrażeniu zgody przez kandydatów przystąpiono do głosowania nad każdą kandydaturą z osobna.

Imię i Nazwisko kandydata

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Suma zdobytych głosów

Janusz Leszczyński

19

0

1

19

Robert Pałka

19

0

1

19

Wszyscy zaproponowani kandydaci zostali wybrani 19 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się.

Następnie ogłoszono 5 minutową przerwę, w celu dokonania wyboru przez Przewodniczące Prezydium Zastępców oraz sekretarza, a przez Komisję Wyborczą przewodniczącego oraz kandydatów do Zarządu i Komisji rewizyjnej.

Po przerwie Przewodniczący ogłosił skład Prezydium:

 1. Henryk Świetlicki – Wiceprzewodniczący,

 2. Andrzej Kucharski – Wiceprzewodniczący,

 3. Jarosław Krysa – Sekretarz.

Komisja Wyborcza:

 1. Robert Pałka – Przewodniczący,

 2. Janusz Leszczyński – Członek

Następnie Komisja Wyborcza zaproponowała kandydatów na członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej:

Do Zarządu zaproponowano:

 1. Mariana Brzezowskiego,

 2. Jana Stelmacha,

 3. Henryka Świetlickiego.

Po wyrażeniu zgody przez kandydatów przystąpiono do głosowania nad każdą kandydaturą z osobna.

Imię i Nazwisko kandydata

Liczba głosów

za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Suma zdobytych głosów

Marian Brzezowski

19

0

1

19

Jan Stelmach

19

0

1

19

Henryk Świetlicki

19

0

1

19

Wszyscy zaproponowani kandydaci zostali wybrani 19 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się.

Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano:

 1. Andrzeja Kucharskiego,

 2. Lesława Dobosza,

 3. Anetę Biegę

Po wyrażeniu zgody przez kandydatów przystąpiono do głosowania nad każdą kandydaturą z osobna.

Imię i Nazwisko kandydata

Liczba głosów

za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Suma zdobytych głosów

Andrzej Kucharki

19

0

 

1

19

Lesław Dobosz

19

0

1

19

Aneta Biega

19

0

1

19

Wszyscy zaproponowani kandydaci zostali wybrani 19 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się.

Następnie ogłoszono 5 minutową przerwę, po której zostały ogłoszone funkcje jakie będą pełnili człokowie zarządu i komisji rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Marian Brzezowski – Prezes,

 2. Henryk Świetlicki – Wiceprezes,

 3. Jan Stelmach – Sekretarz.

Komisja rewizyjna:

 1. Andrzej Kucharski – Przewodniczący,

 2. Lesław Dobosz – Zastępca przewodniczącego

 3. Aneta Biega – Sekretarz,

Po wyborach organów nowo wybrany Prezes Marian Brzezowski zaproponował wysokość składki członkowskiej w kwocie 30,00 zł. na rok. Składkę pierwszą należałoby wpłacić do końca roku bieżącego tj. 31.12.2010 r., a następne składki były by wpłacane do 30 kwietnia każdego roku.

Propozycja została przyjęta jednomyślnie – 20 głosów za.

 • Po ustaleniu wysokości składki przystąpiono do przyjęcia uchwały w sprawie wysokości składki oraz terminów jej wpłaty.

Przewodniczący poinformował obecnych o treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm) i zakończył obrady Walnego Zebrania Członków.

…………………………. ……………. ……………

Sekretarz Przewodniczący Zebrania

Załączniki:

1. Uchwała w sprawie składki członków.

2. Lista obecności.

Załącznik nr 1 do protokołu

 

z Walnego Zebrania Stowarzyszenia

UCHWAŁA

Z Walnego Zebrania Stowarzyszenia

Zebrani w dniu dzisiejszym na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku” podejmują uchwałę w sprawie ustalenia składki członkowskiej oraz terminu jej wpłaty przez członków na konto Stowarzyszenia.

W wyniku podjętej uchwały ustalono składkę członkowską w wysokości 30 zł., a pierwszy termin płaty składki ustalono do 31.12.2010 r. W następnych latach składka członkowska będzie wpłacana do 30 kwietnia.

Za podjęciem uchwały głosowało 20 osób stanowiących 100 % uczestniczących w zebraniu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – większością głosów; w głosowaniu jawnym.

…………………………                                                                                                        ……. ……………………

Sekretarz                                                               Przewodniczący Zebrania

* niepotrzebne skreślić

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress