Informacje ogólne « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Informacje ogólne

Zespół szkół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki. Zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju, z równoczesnym poszanowaniem ich godności osobistej oraz wyznania. W realizacji tych zadań szkoła opiera się na przepisach zawartych w ustawach oświatowych, Statucie, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności :

1) kształtuje postawy patriotyczne i pozytywne wzorce zachowania oraz szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
2) przestrzega zasad szacunku dla osoby ucznia, niezależnie od osiąganych przez niego wyników w nauce,
3) stwarza warunki sprzyjające realizacji celów życiowych uczniów, organizuje system doradztwa umożliwiający uczniom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia na studiach wyższych,
4) propaguje u uczniów postawy przedsiębiorczości konieczne do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
5) kształtuje umiejętność funkcjonowania w grupie społecznej, rodzinie, społeczności obywatelskiej,
6) rozwija aktywność prowadzącą do rozwoju zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach nauki, kultury, sztuki, sportu, turystyki poprzez organizowanie dodatkowych zajęć oraz umożliwienie uczestnictwa w konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach,
7) dostosowuje metody pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz wymagania do możliwości psychofizycznych uczniów,
8) umożliwia zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskania świadectwa maturalnego oraz zawodowego,
9) organizuje i przeprowadza egzamin maturalny i zawodowy,
10) stwarza warunki partnerskiej współpracy z rodzicami, wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
11) rozwija samorządność uczniowską,
12) daje możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego i zawodowego,
13) upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i uczy właściwych postaw wobec zagrożeń oraz w nadzwyczajnych sytuacjach,
14) nawiązuje współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, wspierającymi rozwój szkoły,
15) przeciwdziała patologicznym zachowaniom młodzieży oraz pogłębia świadomość młodzieży w zakresie wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia we współczesnym świecie,
16) zapewnia szczególną opiekę uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zależności od możliwości szkoły,
17) stwarza przyjazną atmosferę sprzyjającą właściwemu rozwojowi osobowości ucznia,
18) zapewnia opiekę pedagoga szkolnego,
19) umożliwia nauczanie wyznawanej religii,
20) realizuje program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress