Nabór – IV letnie Technikum Leśne « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Nabór – IV letnie Technikum Leśne

Zespół Szkół Leśnych  w Lesku

Aleja Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko
tel. ( 0-13 ) 4696468  e-mail:  sekretariat@zsllesko.pl
www.zsllesko.pl

 

IV letnie Technikum Leśne 2016/2017

 

Postanowienia ogólne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klas pierwszych 4 –letniego Technikum Leśnego dla młodzieży kształcącego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych w Lesku, na rok szkolny 2016/2017 jest:

 • ukończenie gimnazjum publicznego lub niepublicznego z uprawnieniami szkoły publicznej lub szkoły za granicą równorzędnej polskiemu publicznemu gimnazjum;
 • złożenie kompletu wymaganych przez szkołę dokumentów oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie technik leśnik.

Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum Leśnego na rok szkolny 2016/2017 można składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół Leśnych w Lesku w terminie od 25 kwietnia 2016r. do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00.

(Uwaga! Kandydaci z gimnazjów objętych scentralizowanym- elektronicznym systemem naboru do szkół ponadgimnazjalnych składają podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do technikum winien złożyć następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wygenerowany w systemie VULCAN na stronie internetowej  https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat
 2. ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 3. kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia kl. III gimnazjum,
 4. 3 fotografie,
 5. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 6. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 7. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie technika leśnika wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Zespół Szkół Leśnych w Lesku.

Zespół Szkół Leśnych w Lesku nie określa progu punktowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z najwyższą liczbą punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc, ustalonego przez organ prowadzący szkołę – Minister Środowiska. Ocena nieodpowiednia oraz naganna ze sprawowania dyskwalifikuje w ubieganiu się o przyjęcie do szkoły.


W roku szkolnym 2016/2017  obowiązuje następujący terminarz
postępowania rekrutacyjnego:

 1. Od 25 kwietnia do 28 czerwca 2016 r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkoły.
 2. Od 24 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 – doręczenie przez absolwentów gimnazjów do sekretariatu Technikum Leśnego w Lesku kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
 3. Od 15 do 25 lipca 2016 r. kandydaci umieszczeni na listach przyjętych doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole. Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły przez kandydata jest traktowane jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.
 4. 15 lipca 2016 r. do godz. 10:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej technikum.
 5. 26 lipca 2016 r. do godz. 14:00 – ogłoszenie przez Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych
  w Lesku listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej technikum.
 6. Do 31 sierpnia 2016 r. – przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub nie zostali przyjęci w podstawowym terminie rekrutacyjnym.

 Kryteria przyjęcia kandydatów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Leśnego może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum   100 pkt
b) za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt

Kandydat powinien posiadać:
·        zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające spełnienie wskazań oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika leśnika.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyjęć, terminarza naboru oraz wymaganych dokumentów znajdziesz w
<<REGULAMINIE NABORU UCZNIÓW>>

Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zawodu leśnika

Cechy fizyczne, narządy zmysłów

Wskazania

Przeciwwskazania

Wzrok

ostrość wzroku dająca się regulować szkłami optycznymi, widzenie obuoczne

Daltonizm

Słuch

ostrość słuchu rozpoznająca dźwięki, szmery, przyjmowanie sygnałów dźwiękowych, ustna  komunikacja w lesie

słaby słuch

Dotyk i czucie  kinestatyczne

rozróżnianie bodźców skórnych, czucie położenia kończyn, pozycji ciała, wykonywanych ruchów

brak zdolności czucia  bodźców skórnych

Zmysł równowagi

czucie pozycji ciała jego  ruchów w stosunku do siły  ciężkości

zaburzenia równowagi, epilepsja

Sprawność ruchowa rąk i   nóg

dobra sprawność ruchowa bez wad i nieprawidłowości w budowie

wady w budowie, inwalidztwo kończyn górnych, choroby reumatyczne stawów kończyn

Układ krążenia, trawienia, oddechowy

bez wad i schorzeń

przewlekłe choroby i wady

Układ nerwowy

sprawnie działający, zrównoważony psychicznie

 

pobudliwość nerwowa, zaburzenia psychomotoryczne

Technikum Leśne – czteroletnie

Celem kształcenia  w technikum leśnym jest  przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające uzyskanie tytułu technika leśnika po zdaniu egzaminu zawodowego.

Absolwenci technikum leśnego, po ukończeniu stażu zawodowego, mogą być zatrudniani:

 • na stanowiskach leśniczego, podleśniczego i strażnika leśnego w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • leśniczego lub specjalisty  do spraw leśnych  samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
 • specjalisty w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach  społeczno – gospodarczych  zajmujących się planowaniem czynności  gospodarczo – leśnych, ochroną lasów i stref zieleni, pracami usługowo badawczymi, marketingiem  produktów leśnych.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress