Informacje o rekrutacji 2022/2023 do 5 letniego Technikum Leśnego. « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Informacje o rekrutacji 2022/2023 do 5 letniego Technikum Leśnego.

Z przyczyn od nas niezależnych, w tym roku rekrutacje przeprowadzamy w sposób „standardowy” z pominięciem elektronicznego systemu Vulcan.

Zespół Szkół Leśnych w Lesku nie określa progu punktowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum.

> Regulamin rekrutacyjny 2022/2023

> Wniosek o przyjęcie kandydata

> Skierowanie na badania lekarskie

> Wykaz podmiotów prowadzących badania lekarskie kandydatów

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w terminie 16.05.2022 – 24.06.2022

Wypełniony wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, wysłać listem poleconym lub przesłać drogą mailową na adres sekretariat@zsllesko.pl  (w przypadku wysłania podania drogą mailową, prosimy o telefoniczne sprawdzenie czy wysłany wniosek wpłynął na adres szkoły) sekretariat – tel. 13 469 64 68    

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do technikum winien złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o przyjęcie kandydata – kwestionariusz osobowy,
  2. kartę zdrowia ucznia szkoły podstawowej,
  3. zdjęcie do legitymacji szkolnej przesłane w wersji elektronicznej,
  4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
  5. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),
  6. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie technik leśnik wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Zespół Szkół Leśnych w Lesku.
  7. ewentualne opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego:

Od 16.05.2022 do 24.06.2022 – złożenie wniosku o przyjęcie kandydata.

Od 24.06.2022 do 14.07.2022 – dostarczenie do sekretariatu ksera świadectwa ukończenia szkoły oraz ksera zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na tym etapie kandydaci zdecydowani na podjęcie nauki w naszej szkole, mogą złożyć już oryginał świadectwa i zaświadczenia.

22.07.2022 – ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych technikum.

Od 22.07.2022 do 28.07.2022 – potwierdzenie przez  kandydatów woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy tych kandydatów, którzy już wcześniej złożyli oryginały)

29.07.2022 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Technikum Leśnego w Lesku.

 

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress